תקצוב חטיבה עליונה

החברה מתמחה בבדיקה ועריכה של פרופיל מורים ורמת שרות אופטימלית לבית הספר.

פרופיל המוסד:

החברה מסייעת לבעלות לדווח על כלל המורים המועסקים על ידה בכפוף להנחיות משרד החינוך, השירות מקצועי ומאפשר מיצוי מלא לפוטנציאל ההכנסות המגיעות למוסד.

רמת שירות:

על המוסד לדווח על מרכיבי רמת השירות ולהעביר לחוות דעת רואי החשבון.

בדיקת מספר תלמידים קלוטים במערכת המנב"ס, מית"ר, תיקון וזיהוי שגויים.